Schorowane e-zdrowie idzie do piachu

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł stwierdził, że nie ma żadnych szans na zakończenie w terminie projektów związanych z e-zdrowiem. W nowym roku nie ruszą nawet pojedyncze elementy P1, czyli “Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych”.

Radziwiłł poinformował po posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, że ze względu na niedające się odrobić opóźnienia po konsultacjach zdecydował o zamknięciu programu. Zapowiedział, że chce “tak wygasić program, aby możliwe było zachowanie pieniędzy, które dostaliśmy i skorzystanie z tej częściowej i niedoskonałej pracy, która została wykonana”.

Minister Radziwiłł zapowiedział, że cały projekt e-zdrowia zostanie ograniczony, a prace będą kontynuowane. Chce w nich wykorzystać istniejące elementy, jeśli będą się do tego nadawać. Radziwiłł uznał, że ryzyko konieczności zwrotu unijnego dofinansowania nie jest duże, a w 2016 i w 2017 roku muszą znaleźć się pieniądze z budżetu na dokończenie projektu.

Mówi się, że błędy lekarzy kryje ziemia. Błędów informatyków nie da się tak łatwo pochować. Projekt P1 był tak zabagniony i zlagowany, że nie mógł ruszyć w terminie, a ściągnięty do MZ Grzegorz Bliźniuk musiałby być cudotwórcą, żeby to zmienić. Zresztą, w Ministerstwie Zdrowia nie powinno się wierzyć w cudotwórców, bo lekarze straciliby robotę. Toteż Radziwiłł nie miał innego wyjścia, jak zamknąć projekt.

Ciekawe, jak minister chce przekonać Unię, żeby jednak przyłożyła się do sfinansowania tej skuchy.


komentarzy 9 dla “Schorowane e-zdrowie idzie do piachu”

 • Col. Dziamdziak napisał:

  A co robił minister będąc doradcą we CSIOZ przez ostatnie lata?

 • djedgar napisał:

  Nie zgadzam się z przypisaniem łatki do P1 jako błędu informatyków. Ten przemysł jest akurat dobrze poukładany i ma wypracowane reakcje na różne wyjątki/błędy. To często warstwa wyżej nie słucha sygnałów i ostrzeżeń.
  P1 w obecnej formie postrzegam jako wieżę Babel ale “opatrzność” pomieszała języki biznesowe a nie programistom.

  • pizero0 napisał:

   Też mam conieco do powiedzenia na temat P1 i decsoftu ; tempa prac i sposobu zarzadzania. programem Hello World nie byliby w stanie zarządzać.

 • Karol napisał:

  Jakoś nikt nie komentuje CIO roku.

 • TKL napisał:

  Asseco, Asseco i jeszcze raz Asseco. Gratulacje dla naszej dumnej polskiej korporacji. Tak to się kończy gdy samemu chce się zgarnąć cały projekt ukrywając jako podwykonawca głównych wykonawców.

  Brawa dla Asseco i rodziny IBM.

  Co zepsują w 2016?

 • Hadzi napisał:

  poniżej fajne zestawienie wypowiedzianych przez CSIOZ z winy wykonawcy umów ….. plus kary ….. z małym zastrzeżeniem iż wychodzi mna to ze Decsoftowi kary nie naliczono.

  Umowa CSI0Z/120/2014 z dnia 2014-11-04 zawarta z Kancelarią Prawną Jerzy &Pieróg ul. Wspólna 50 lok.6, 00-684 Warszawa. Umowa została wypowiedziana przez Centrum na podstawie § 7 ust. 3 Umowy, który stanowi, iż Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Umowa została wypowiedziana przez Centrum w dniu 2015-05-21 w związku z faktem, iż w ocenie Zamawiającego Kancelaria w jawny sposób narusza zakres przedmiotowy Umowy, co było sprzeczne z interesem Zamawiającego. Kancelaria dokonała nieuprawnionej i całkowicie chybionej, zawężającej interpretacji postanowień umownych, w tym §1 ust. 2 Umowy, tj. ograniczając ją wyłącznie do świadczenia usług z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Centrum takie działanie było nieuprawnione, gdyż literalne brzmienie postanowienia § 1 ust. 2 Umowy, w którym wprowadzono zwrot „w szczególności” oznacza, iż zakres przedmiotowy usług z zakresu doradztwa prawnego nie jest zamknięty, a wyliczenie ma wyłącznie charakter przykładowy. Przy czym, należy je oceniać w świetle treści art. 65 § 2 k.c., który stanowi, iż w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Gdyby Zamawiający oczekiwał tylko i wyłącznie wsparcia ograniczonego do doradztwa prawnego z zakresu samej tylko ustawy – Prawo zamówień publicznych, znalazłoby to odzwierciedlenie w treści Umowy chociażby poprzez wykorzystanie takich wyrażeń, jak: „z wyłączeniem innych ustaw”, wyłącznie doradztwo z zakresu zamówień publicznych z pominięciem innych aktów prawnych.
  Umowa CSIOZ/12/2013 z dnia 2013-03-18 zawarta z Lediberg Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 154/156, 01-934 Warszawa. W dniu 2013-07-22 zawarto Porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  Umowa CSI0Z/53/2014 z dnia 2014-05-16 zawarta z Karolem Parysem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DELTA Energia Karol Parys, Al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa. W dniu 2014-08-05 zawarto Ugodę dotyczącą rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z faktem, że wykonanie Umowy stało się bezprzedmiotowe z następujących powodów:
  postępowanie ofertowe, którego przedmiotem było opracowanie projektu technicznego modernizacji instalacji elektrycznej poprzez wyodrębnienie liczników, zostało przeprowadzone w związku z wcześniejszą interpretacją przez Centrum postanowień aktu notarialnego nr 4271/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r., zgodnie z którą Centrum uznawało, że właścicielem urządzeń istniejących w rozdzielni NW jest podmiot trzeci;
  następnie, w trakcie realizacji Umowy, Centrum, w wyniku dokonanych analiz prawnych, ustaliło, że zakupiona powierzchnia lokalu nr 8 obejmuje również pomieszczenie rozdzielni NW, w której miały być prowadzone prace modernizacyjne, w celu wyodrębnienia licznika Centrum,
  wobec powyższego, w świetle aktualnego stanu faktycznego i prawnego, Centrum uznało, że liczniki powinni wyodrębnić pozostali dwaj właściciele budynku, tj. 23 RS Quanti Sp. z o.o. i Marcin Ruta, a nie Centrum, stąd wszczęte postępowanie jest bezprzedmiotowe.
  Umowa CSI0Z/96/2013 zawarta w dniu 2013-10-08 z firmą EBK AGENCJA REKLAMOWA. Umowa została wypowiedziana przez Centrum na podstawie § 9 ust. 1 lit. f) Umowy, który stanowi, iż Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadku gdy Wykonawca zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, w tym wynikające z OPZ, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie. Umowa została wypowiedziana przez Centrum w dniu 2013-12-09. Powodem rozwiązania umowy był fakt, iż Wykonawca podczas realizacji nie uwzględniał uwag Zamawiającego oraz nie dotrzymał terminu określonego w § 5 ust. 4.
  W związku z przekazanym od Wykonawcy w dniu 2013-11-20 przedmiocie zamówienia Zamawiający wniósł uwagi dot. braku spójności projektów.
  Wykonawca wobec wezwań Zamawiającego nie podjął czynności zmierzających do naniesienia uwag Zamawiającego co do koloru przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający stwierdził niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia i zgodnie z zapisem § 5 ust. 13 umowy Zamawiający odmówił odbioru przedmiotu umowy.
  Umowa CSI0Z/60/2014 zawarta w dniu 2014-05-27 z firmą Musicart Sp. z o.o. Umowa została wypowiedziana w części przez Centrum na podstawie § 11 ust. 1ppkt 3 Umowy, który stanowi, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 2 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy oraz usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. Umowa została wypowiedziana przez Centrum w dniu 2014-08-29. Zamawiający odstąpił od umowy w zakresie pkt 7 załącznika nr 4 do Umowy. Powodem rozwiązania umowy był fakt, iż Wykonawca nie był w stanie zrealizować ww. pkt. Umowy.
  Umowa nr CSI0Z/57/2012 – zawarta w dniu 2012-10-19 między Centrum a Online-skills sp. z o.o. na przygotowanie i realizację działań informacyjno-promocyjnych oraz działań związanych z zarządzaniem kryzysowym w procesie komunikacji projektów realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Umowa została wypowiedziana przez Centrum 28 lutego 2013 r. na podstawie § 10 ust. 2 ww. umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną rozwiązania umowy brak realizacji Umowy przez Wykonawcę
  Umowa nr CSI0Z/61/2013 zawarta w dniu 2013-07-31 z Unizeto Technologies S.A. została wypowiedziana przez Centrum. W ramach realizacji ww. umowy wystąpiły problemy w związku z realizacją zadania polegającego na wytworzeniu określonego oprogramowania, świadczenia usług integratorskich i koordynacji zadań wszystkich Wykonawców Systemu P1. W okresie 03.2014-07-2014 trwała korespondencja między Wykonawcą a Centrum dotycząca ww. problemu pod rygorem wypowiedzenia umowy. W związku z powyższym w toku współpracy z Wykonawcą:
  Realizacja umowy z Integratorem została poddana reżimowi ścisłej kontroli prac. Kontroli podlega lista zadań kluczowych do realizacji ustalanych przez CSIOZ.o Uruchomiony został tygodniowy proces raportowania stanu pracIntegratora przez Zarząd Unizeto Technologies S.A.
  Zespół Integratora pracował w siedzibie CSIOZ.
  W dniu 2014-11-07 firma Unizeto Technologies S.A. złożyła oświadczenie o odstąpieniu od realizacji ww. umowy. W dniu 2014-12-01 od umowy odstąpiło także Centrum, dodatkowo Wykonawcy naliczona została kara umowna za odstąpienie od umowy.
  W trakcie realizacji projektu P1 nastąpiły ryzyka, których nie dało się przewidzieć, tj. problemy z Wykonawcą umowy CSI0Z/61/2013 (S1) oraz CSI0Z/39/2013 (S5). Przedmiotem prac ww. S1 było przede wszystkim stworzenie podsystemów informatycznych o kluczowym znaczeniu dla całego rozwiązania (w szczególności „Szyna Usług” z którą integrować mają się wszystkie podsystemy pozostałych Wykonawców) oraz przeprowadzenie wszystkich procesów związanych z odbiorami Podsystemów od wszystkich Wykonawców Systemu P1 integracją ich oprogramowania na poziomie Usług Systemu P1.

  Umowa nr CSI0Z/39/2013 zawarta z Decsoft S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Umowa została wypowiedziana, gdyż w opinii Centrum Wykonawca pozostawał w zwłoce w wykonaniu zobowiązań wynikających z przedmiotowej Umowy, tj. w szczególności wobec zobowiązań wynikających z § 4 ust. 1 pkt 3, 14 i 17 w związku z § 14 przedmiotowej Umowy. Mimo wielokrotnych prób polubownego rozwiązania problemów, Wykonawca nie wykazał chęci dalszej współpracy. W związku z tym Zamawiający, na podstawie art. 491 § 2 Kodeksu cywilnego, mając na względzie ochronę swojego słusznego interesu, złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w dniu 1 lipca 2013 r., o następującej części:

  Świadczenie usług eksploatacji (utrzymania) dla ITS;?
  Zapewnienie Centralnego oraz Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych w ramach usługi kolokacji;
  Zapewnienie łączy telekomunikacyjnych między Ośrodkami Przetwarzania Danych;
  Zapewnienie łączy internetowych dla każdego z Ośrodków Przetwarzania Danych;
  Świadczenie usług I i II linii wsparcia;
  Udział w strukturze i procesach Projektu P1.

  Umowa nr CSI0Z/41/2012 zawarta w dniu 2012-27-06 z Cartridge Control Sp. z o.o., Kielce. Od realizacji Umowy odstąpił Wykonawca.

  Łączne wysokości kar umownych dla poszczególnych umów w ramach ww. projektu przedstawiają się jak poniżej:

  Umowa nr CSIOZ/120/2014 zawarta z Kancelarią Prawną Jerzy Pieróg & Partnerzy – naliczono kary umowne w wysokości 16.770,00 zł. Ściągnięto kary umowne w wysokości 16.770,00 zł.
  Umowa CSIOZ/12/2013 zawarta z Lediberg Sp. z o.o. – naliczono kary umowne w wysokości 150,00 zł. Ściągnięto kary umowne w wysokości 150,00 zł.
  Umowa nr CSIOZ/96/2013 zawarta z EBK AGENCJA REKLAMOWA – naliczono kary umowne w wysokości 920,66 zł. Ściągnięto kary umowne w wysokości 920,66 zł.
  Umowa nr CSIOZ/60/2014 zawarta z Musicart Sp. z o.o.- naliczono kary umowne w wysokości 2486,15 zł. Ściągnięto kary umowne w wysokości 2486,15 zł.
  Umowa nr CSIOZ/50/2014 zawarta z Innergo Systems Sp. z o.o. – naliczono karę umowna w wysokości 1 154,53 zł. Kara umowna za nieterminową realizację.

  Umowa nr CSIOZ/48/2015 zawarta z Maxico Sp. z o.o. – naliczono karę umowną w wysokości 173,33 zł. Kara umowna za nieterminową realizację.
  Umowa nr CSIOZ/57/2012 zawarta z Online-skills sp. z o.o. W ramach jednego z zadań, za jego nieterminowe wykonanie naliczono karę w wysokości 827 234,76 PL. Na poczet kar strącono 250 677,16 zł z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a 73 850,93 zł strącone zostało z wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytuły wynagrodzenia za zrealizowane zadania. Do wyegzekwowania pozostało 502 706,67 zł. W sprawie niniejszej toczy się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, interesy Skarbu Państwa reprezentuje Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.
  Umowa nr CSIOZ/61/2013 zawarta z Unizeto Technologies S.A. – naliczono kary umowne w wysokości 9 320 778,90, w związku iż w dniu 2014-12-01 Centrum odstąpiło od ww. umowy. Nie ściągnięto kar umownych.
  Umowa nr CSI0Z/5/2012 zawarta z Wytwórnią Video filmów VIDEO KADR Kielce. Naliczono kary umowne z tytułu 7 dniowego opóźnienia w realizacji umowy w kwocie 683,88 zł. Wyegzekwowano kwotę 638,88 zł.
  Umowa CSI0Z/36/2011 zawarta z Netia S.A. Naliczono kary umowne z tytułu niedotrzymania terminów usunięcia awarii usługi dostępu do Internetu, w kwocie 1.500,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 1.500,00 zł.
  Umowa nr CSI0Z/41/2012 zawarta z Cartige Control Sp. z o.o. Naliczono kary umowne z tytułu nieterminowych dostaw oraz w związku z odstąpieniem przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w kwocie 35.390,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 35.390,00 zł.
  Umowa nr CSI0Z/22/2014 zawarta z DRUKARNIA JANTER, Biskupiec. Naliczono kary umowne z tytułu 3 dniowego opóźnienia w realizacji umowy w kwocie 78,63 zł. Wyegzekwowano kwotę 78,63 zł.
  Umowa nr CSI0Z/114/2014 zawarta z Lediberg Sp. z o.o. Naliczono kary umowne z tytułu 15 dniowego opóźnienia w realizacji umowy w kwocie 9.495,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 9.495,00 zł.
  Umowa nr CSI0Z/40/2012 z dnia 2012-06-27 zawarta z Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Spółka Partnerska ,Warszawa. Naliczono i ściągnięto kary umowne z tytułu nie wykonania zlecenia przekazanego do realizacji i odszkodowanie z tytułu pokrycia szkody z uwagi na nie wykonanie zlecenia przekazanego do realizacji, w łącznej kwocie 7.200,00 zł.
  Umowa nr CSI0Z/97/2013 z dnia 2013-10-08 zawarta z MR Siwek pl. Naliczono kary umowne z tytułu 3 dniowego opóźnienia w realizacji umowy w kwocie 18,84 zł. Wyegzekwowano kwotę 18,84 zł.

  Materiał pochodzi z http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=27D23044

Skomentuj