kw. 26 2012

Oprotestowana decyzja o odwołaniu przetargu na pl.ID

Konsorcjum, w skład którego wchodziły spółki Consortia, On Track Innovations, ASEC i Trusted Information Consulting, wysłało do Krajowej Izby Odwoławczej pismo, domagają się rozstrzygnięcia tego przetargu.

Przypomnijmy, 18 kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odwołało – prowadzony przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – przetarg na dostawę nowych blankietów dowodów osobistych. “Projekt pl.ID ma być jeszcze raz, solidnie i rzeczowo przeanalizowany” – podaje MSW. Zgodnie z nowelizacją ustawy o nowych dowodach osobistych, dokumenty wyposażone w chip powinny być sukcesywnie wprowadzane od lipca 2013 r.

Ciekawe co na to minister Michał Boni, który zapowiedział, że zamiast pl.ID dokona integracji rejestrów państwowych i przeprowadzi informatyzację Urzędów Stanu Cywilnego…


kw. 24 2012

Co dalej z Centrum Projektów Informatycznych

Na zadane przez nas oficjalnie pytanie Michałowi Boniemu podczas prezentacji raportu Polska 2.0, odpowiedział on – “W tej kwestii nie ma jasności. Na razie nie ma planów likwidacji CPI, ale gdyby się okazało, że lepszym wyjściem będzie inne zorganizowanie realizacji projektów, to niewykluczone, że taka decyzja będzie rozpatrzona“.

Ciekawe, czy Komisja Europejska – wstrzymująca finansowanie projektów z 7 Osi POIG z powodu afer korupcyjnych w CPI – nie wolałaby nowego startu? W maju minister Michał Boni ma przekonywać KE, aby pozwoliła mu przesunąć fundusze z nieudanych projektów na te z listy rezerwowej. Tyle usłyszeliśmy…

Do Bywalca dochodzą głosy o liście osób do zwolnienia CPI? A więc jednak likwidacja w ramach czyszczenia stajni Augiasza?


kw. 17 2012

O strategii e-administracji w odpowiedziach MAC

Publikujemy w całości, bez ingerencji otrzymane z MAC odpowiedzi na pytania nasze i czytelników.

Niestety – jak napisano we “wstępie” – ze względu na napięty harmonogram prac ministerstwa minister Michał Boni nie mógł bezpośrednio odpowiedzieć na Pana pytania. Proszę odpowiedzi potraktować jako odpowiedź MAiC.

1. Jaka będzie dalsza rola i zadania CPI w projektach dla administracji publicznej? Czy planuje Pan – biorąc pod uwagę prowadzone przez CBA śledztwo – likwidację Centrum Projektów Informatycznych? A może powinno zmienić swój charakter i doradzać wszystkim urzędom przy ich projektach IT? W USA jest agencja rządowa, która przygotowuje np. przetargi dysponując odpowiednimi kompetencjami. W Wlk. Brytanii także taka powstała – Office of Government Commerce. OGC było m.in. twórcą metodologii prowadzenia projektów PRINCE.

Rola CPI została określona w Statucie Centrum Projektów Informatycznych. Będzie ona ewaluowała, ponieważ zostanie wkomponowana w Strategię rozwoju państwa.

2. W jaki sposób przebiegać będzie koordynacja projektów z zakresu informatyzacji państwa, w tym m.in. zasady współpracy z MSW, MG, UKE? Przykładowo, w jaki sposób będzie wyglądała współpraca MAC i MSW przy projektach, takich jak pl.ID, czy budowa Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu łączności Radiowej? Kiedyś było to w kompetencjach CPI MSWiA, teraz służby mundurowe i rejestry państwowe podlegają MSW…

Minister Administracji i Cyfryzacji w celu koordynacji projektów z zakresu informatyzacji państwa powołał Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

3. Jakie będą dalsze losy dużych projektów typu e-PUAP, TETRA, MOST, pl.ID itp.?

Zakres projektu ePUAP2 nie ulega zmianie. Będzie on realizowany zgodnie z pierwotnymi założeniami. Obecnie trwają prace uszczegóławiające zakres usług, jakie powinny być przygotowane w pierwszej kolejności oraz prace związane z rozbudową platformy o nowe funkcjonalności. Kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom wykorzystania ePUAP jest przeprowadzenie prac legislacyjnych zakresie:
a. wprowadzenia wymogu prawnego do publikacji adresu sieciowego ESP,
b. wykorzystania profilu zaufanego poza sektorem publicznym, także jako narzędzia umożliwiającego bezpieczny dostęp do zasobów informacyjnych państwa, m.in. do rejestrów,
c. wykorzystywania profilu zaufanego przez pracowników administracji publicznej,
d. wykorzystywania profilu zaufanego przez podmioty gospodarcze,
e. wymaganej integracji systemów urzędów z platformą ePUAP, w tym: opracowanie standardu interfejsu sieciowego.

Centrum Projektów Informatycznych nie realizowało nigdy projektu pod nazwą TETRA. W 2009 r. CPI podpisało pre-umowę na realizację projektu „Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej etap I” (OCSŁR-1). CPI nie wskazywało jednak żadnego standardu łączności radiowej (w tym standardu TETRA), który miałby być wykorzystany przy realizacji tego projektu.

W marcu 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, że z uwagi na wyczerpanie limitu środków w ramach VII osi POIG nie ma możliwości zakontraktowania projektu OCSŁR-1. W związku z powyższym realizacja projektu OCSŁR-1, w planowanej formie była niemożliwa.

CPI przygotowało wniosek o realizację projektu Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności – budowa Systemu Teleinformatycznego Administracji Państwowej (OCSŁ STAP). Częścią tego projektu jest moduł radiowy, który ma na celu zintegrowanie środków łączności radiowej aktualnie użytkowanej na potrzeby Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego. CPI skierowało wniosek do MRR łącznie ze studium wykonalności.

Aktualnie MAC nie prowadzi prac nad ustawą o MOST. Trwają prace koncepcyjne dotyczące modelu usług teleinformatycznych dla administracji.

Komitet Rady Ministrów ds. cyfryzacji przedstawił rekomendacje dot. realizacji projektu pl.ID, w tym przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych do czasu przeprowadzenia testów, które będą mogły potwierdzić pełną integrację rejestrów państwowych.

Zgodnie z rekomendacjami Komitetu RM ds. cyfryzacji rozpoczęte zostaną prace dotyczące:
a. opracowania jednolitej polityki w zakresie uwierzytelniania obywateli w systemach teleinformatycznych administracji publicznej, na podstawie której będzie możliwe precyzyjne określenie niezbędnych funkcjonalności elektronicznego dowodu osobistego, w tym także rozstrzygnięcie celowości wprowadzania kolejnej metody uwierzytelniania – podpisu osobistego,
b. nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, która będzie uwzględniała wymagania wynikające z opracowanej polityki w zakresie uwierzytelniania, a także będzie zgodna ze znowelizowaną dyrektywą 1999/93/WE ws. wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych.

Ze względu na wymagany krótki czas wdrożenia (3 lata) i niższy koszt rozwiązania realizacja funkcjonalności Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna nastąpić w formie osobnej, dodatkowej karty wydawanej przez NFZ. Niezależnie od tego nowy dowód osobisty powinien zawierać przestrzeń na umieszczenie w przyszłości komponentu obsługującego funkcjonalność KUZ.

Przeprojektowanie dotychczasowego projektu pl.ID i poinformowanie o tym Komisji Europejskiej, że nastąpi zamiana obecnego projektu pl.ID na dwa projekty:
a. pierwszy skupiony na realizacji celu jakim jest integracja rejestrów (elektroniczna dostępność rejestru PESEL ) ,
b. drugi mający na celu informatyzację rejestrów urzędów stanu cywilnego (co wymaga zmian legislacyjnych).

4. Czy to prawda, że urzędy mają wdrażać ZMOKU dla starych dowodów jeszcze w tym roku? Co z dostępem do PESEL? Czy CPI wdroży, a MSW udostępni podstawowe usługi weryfikacji danych jeszcze w 2012 roku? Jakość danych w gminnych zbiorach meldunkowych i PESEL jest marna…

W związku z rekomendacjami Komitetu RM ds. cyfryzacji nastąpią zmiany związane z projektem pl.ID, co będzie skutkowało zmianami w harmonogramie prac.

5. Jakie są plany MAC w zakresie rozwoju ePUAP? Stworzono kolejny silos przez co mamy problem ze zgodną z prawem obsługą spraw realizowanych drogą elektroniczną. Kłania się integracja z systemami EOD administracji publicznej. Współpraca z CPI w tym obszarze pozostawia zaś wiele do życzenia.

System ePUAP będzie oparty o rozwiązania brokerowe, więc nie będzie tworzyć kolejnego silosu. Planowane jest wzmożenie działań związanych z Linią Współpracy, co powinno w znaczący sposób poprawić jakość współpracy CPI z jednostkami samorządu terytorialnego. Rozpoczęto działania prowadzące do standaryzacji i integracji systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) z ePUAP.

Ponadto zaplanowane są działania związane z rozszerzeniem katalogu podmiotów mogących wykorzystywać profil zaufany do realizacji spraw urzędowych, co pozytywnie wpłynie na wykorzystanie i popularność tej metody podpisywania dokumentów elektronicznych. Prowadzone są także rozmowy z kolejnymi podmiotami, które pozwolą na zwiększenie liczby punktów potwierdzających profil zaufany, a pośrednio także na liczbę samych profili zaufanych. Jednym z takich podmiotów jest Poczta Polska wraz z rozległą siecią swoich placówek, zapewniająca możliwość potwierdzenia profilu zaufanego w mniejszych miejscowościach.

6. Co z Systemem Informatycznym Powiadamiania Ratunkowego dla miast organizatorów EURO2012? Czy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Centra te zostaną wyposażone w system pozwalający na ich pełne funkcjonowanie także w kontekście integracji z systemami Policji?

Obecnie 2 miasta gospodarze EURO 2012 (tj. Poznań i Wrocław) przyjmują zgłoszenia w nowym systemie. Kolejne miasta, w tym Gdańsk i Warszawa, przygotowują się do uruchomienia WCPRów. Decyzję o funkcjonowaniu WCPR podejmuje wojewoda.

7. Co z ustawą o MOST? Nic się o tym nie mówi. Czyżby projekt został zarzucony?

Aktualnie MAC nie prowadzi prac nad ustawą o MOST. Trwają prace koncepcyjne dotyczące modelu usług teleinformatycznych dla administracji.

8. Jakie są strategiczne założenia w zakresie cyfryzacji administracji publicznej, w tym m.in. rola PIP i e-PUAP?

Strategia cyfryzacji administracji publicznej dotycząca platformy ePUAP zakłada, że:
a) ePUAP stanie się głównym narzędziem, służącym do uwierzytelniania i autoryzacji: obywateli, przedsiębiorców, urzędników, w systemach informatycznych administracji publicznej.
b) Na ePUAP udostępnione zostaną usługi globalne, dzięki czemu z podmiotów publicznych zostanie zdjęty obowiązek udostępniania kolejnych usług, przy jednoczesnym zwiększeniu wachlarza usług publicznych oferowanych obywatelom w Katalogu Usług Publicznych.
c) System ePUAP będzie pełnił rolę brokera zasobów informacyjnych, będących w posiadaniu podmiotów publicznych oraz usług umożliwiających komunikację z systemami poszczególnych podmiotów. ePUAP stanie się środowiskiem udostępniającym bezpłatnie usługi elektroniczne takie jak: Elektroniczna Skrzynka Podawcza, profil zaufany, które mogą być wykorzystywane przez podmioty publiczne bez konieczności budowania przez nie własnych rozwiązań infrastrukturalno-systemowych.

Planowana jest zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

9. Jaki jest zakres kompetencji i decyzyjności Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji? Na ile jego decyzje będą zobowiązujące dla organów administracji rządowej?

Zakres można znaleźć tutaj: http://krmc.mac.gov.pl/portal/krm/475/1738/ZASADY_DZIALANIA_KOMITETU_RADY_MINISTROW_DO_SPRAW_CYFRYZACJI.html

10. Jaka jest wizja państwa, której realizacji służyć ma cyfryzacja? Prosimy o wskazanie priorytetowych obszarów jej rozwoju.

Obowiązującą strategią w zakresie cyfryzacji jest w dalszym ciągu Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 oraz przygotowywany dokument programowy Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności.

11. W jaki sposób IT będzie służyć realizacji nakreślonej wizji państwa? W jaki sposób rozwiązania teleinformatyczne będą wspomagały zarządzanie państwem. Poprosimy o przyporządkowanie konkretnych projektów ICT do działań priorytetowych dla rządu, np. według strategii “Sprawne państwo” i określenie ich spodziewanych skutków.

Te kwestie zawarte są w projekcie Planu Informatyzacji Państwa.

Koordynacja działań jest od lat jednym z głównych zadań w informatyzacji państwa – wciąż niezrealizowanym. Minister Boni jest kolejnym, który też ją wymienia wśród priorytetów. Jak ją konkretnie zamierza realizować? Co oznacza deklaracja o kluczowym znaczeniu współpracy z samorządami? Jak będzie ona wyglądać?

12. Ciężar finansowania projektów IT w administracji spoczywa głównie na środkach unijnych. Mówi się, jednak, o wyraźnej zmianie zasad finansowania unijnego w kolejnym okresie. Jaka jest alternatywa dla funduszy europejskich?

Uprzejma prośba o zwrócenie się z tym pytaniem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

13. Kiedy wejdzie w życie rozporządzenie o Krajowych Ramach Interoperacyjności. Od połowy 2011 r. nie obowiązują rozporządzenia o minimalnych wymaganiach dla systemów i rejestrów. Oznacza to, że teraz mamy w zakresie interoperacyjności, otwartości i neutralności rozwiązań brak legislacji wynikającej z ustawy o informatyzacji.

Rozporządzenie w sprawie KRI zostało przyjęte na posiedzeniu Stałego Komitetu RM w dniu 4 kwietnia br. i zostanie skierowane do rozpatrzenia na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów.

14. Czy Pana zdaniem Plan Informatyzacji Państwa ma jakikolwiek sens? W unijnych dokumentach mówi się, że kraje musza mieć strategię rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, usług eGovernment, wsparcia rozwoju innowacyjnego e-biznesu itd. Może czas na PIP się po prostu skończył?

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem założeń projektu ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną, w ramach których prowadzone są prace koncepcyjne nad zakresem i kształtem dokumentu strategicznego w obszarze informatyzacji.

15. W czyjej gestii pozostaną sprawy związane z przestrzenią kosmiczną – MAC, czy MG?

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie ma w swoich kompetencjach spraw związanych z przestrzenią kosmiczną.