marzec 26 2012

MAC przesuwa PL.ID do roku 2014?

Kierowany przez Michała Boniego Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji chce przeprojektowania dotychczasowego projektu PL.ID i poinformowania Komisji Europejskiej, że nastąpi zamiana obecnego projektu pl.ID na dwa projekty : pierwszy skupionych na realizacji celu jakim jest integracja rejestrów (elektroniczna dostępność rejestru PESEL), drugi mający na celu informatyzację rejestrów urzędów stanu cywilnego (co wymaga zmian legislacyjnych).

Dodatkowo Komitet rekomenduje wydanie – jako osobnego dokumentu – Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dotąd mówiło się, że EKUZ stanie się częścią projektu nowych dowodów osobistych PL.ID. Decyzję taką podjęto ponad 2 lata temu.

Tego samego dnia dymisję z kierowania Centrum Projektów Informatycznych złożyli Piotr Kołodziejczyk, Zbigniew Olejniczak i Mariusz Grajek. Dzień później Michał Boni powołał na szefa CPI Agnieszkę Boboli, a na jej zastępcę Tomasza Jeruzalski. Zmiany personalne “przykryły” planowaną zmianę koncepcji PL.ID.

Poniżej pełen komunikat ze strony MAC.

“W związku z ostatnimi pracami Komitetu ds. Cyfryzacji związanymi z analizą potrzeb administracji publicznej w zakresie wprowadzenia nowego dowodu osobistego dokonano przeglądu zakresu funkcjonalności dowodu elektronicznego oraz powiązania przetargu na nowe dowody osobiste z celami projektu pl.ID, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii obciążenia budżetu państwa kosztami wymiany dowodów osobistych. Obecny projekt nie przewidywał możliwości sfinansowania nowego dowodu osobistego w sensie materialnym ze środków unijnych (zamówienie i druk blankietów).

Zakładane korzyści z wprowadzenia elektronicznego dowodu osobistego będą możliwe do osiągnięcia w przypadku, gdy będzie osiągnięta pełna integracja rejestrów państwowych. Konieczne jest zapewnienie na najbliższe lata zgodności funkcjonalności warstwy elektronicznej dowodu osobistego z wymaganiami ustawowymi, co oznacza konieczność uwzględnienia nadchodzącej nowelizacji dyrektywy 1999/93/WE ws. wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych.

Uwzględniając powyższe KRMC rekomenduje:
1. Przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych do czasu:
a. przeprowadzenia testów, które będą mogły potwierdzić pełną integrację rejestrów państwowych;
b. opracowania jednolitej polityki w zakresie uwierzytelniania obywateli w systemach teleinformatycznych administracji publicznej, na podstawie której będzie możliwe precyzyjne określenie niezbędnych funkcjonalności elektronicznego dowodu osobistego, w tym także rozstrzygnięcie celowości wprowadzania kolejnej metody uwierzytelniania – podpisu osobistego;
c. nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, która będzie uwzględniała wymagania wynikające z opracowanej polityki w zakresie uwierzytelniania, a także będzie zgodna ze znowelizowaną dyrektywą 1999/93/WE ws. wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych.

2. Ze względu na wymagany krótki czas wdrożenia (3 lata) i niższy koszt rozwiązania, realizacja funkcjonalności Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna nastąpić w formie osobnej, dodatkowej karty wydawanej przez NFZ. Niezależnie od tego nowy dowód osobisty powinien zawierać przestrzeń na umieszczenie w przyszłości komponentu obsługującego funkcjonalność KUZ.

3. Przeprojektowanie dotychczasowego projektu pl.ID i poinformowanie o tym Komisji Europejskiej, że nastąpi zamiana obecnego projektu pl.ID na dwa projekty : pierwszy skupionych na realizacji celu jakim jest integracja rejestrów (elektroniczna dostępność rejestru PESEL), drugi mający na celu informatyzację rejestrów urzędów stanu cywilnego (co wymaga zmian legislacyjnych).

Projekty te będą realizowane w części z obecnie prowadzonych działań w obrębie pl.ID. Ich realizacja do końca 2014 r. pozwoli na stworzenie kompleksowych warunków dla wdrożenia nowego dowodu osobistego.”