marzec 28 2012

Durka odchodzi z Fujitsu

Jak dowiaduje się Bywalec, Roman Durka po 3 latach przestał kierować polskim oddziałem Fujitsu Technology Solutions. Oficjalnie mówi się o złożonej przez niego rezygnacji…

Roman Durka wcześniej miał mały epizod na stanowisku dyrektora generalnego polskiego oddziału Sun Microsystems, kierował też Nortel Networks Polska, a wcześniej przez osiem lat polskim oddziałem Dell Computers.

Nie ma jeszcze jego następcy. Wiemy jednak, że rekrutacja już ruszyła! Ciekawe kogo czytelnicy wytypują na następcę Romana Durki?


marzec 26 2012

MAC przesuwa PL.ID do roku 2014?

Kierowany przez Michała Boniego Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji chce przeprojektowania dotychczasowego projektu PL.ID i poinformowania Komisji Europejskiej, że nastąpi zamiana obecnego projektu pl.ID na dwa projekty : pierwszy skupionych na realizacji celu jakim jest integracja rejestrów (elektroniczna dostępność rejestru PESEL), drugi mający na celu informatyzację rejestrów urzędów stanu cywilnego (co wymaga zmian legislacyjnych).

Dodatkowo Komitet rekomenduje wydanie – jako osobnego dokumentu – Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dotąd mówiło się, że EKUZ stanie się częścią projektu nowych dowodów osobistych PL.ID. Decyzję taką podjęto ponad 2 lata temu.

Tego samego dnia dymisję z kierowania Centrum Projektów Informatycznych złożyli Piotr Kołodziejczyk, Zbigniew Olejniczak i Mariusz Grajek. Dzień później Michał Boni powołał na szefa CPI Agnieszkę Boboli, a na jej zastępcę Tomasza Jeruzalski. Zmiany personalne “przykryły” planowaną zmianę koncepcji PL.ID.

Poniżej pełen komunikat ze strony MAC.

“W związku z ostatnimi pracami Komitetu ds. Cyfryzacji związanymi z analizą potrzeb administracji publicznej w zakresie wprowadzenia nowego dowodu osobistego dokonano przeglądu zakresu funkcjonalności dowodu elektronicznego oraz powiązania przetargu na nowe dowody osobiste z celami projektu pl.ID, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii obciążenia budżetu państwa kosztami wymiany dowodów osobistych. Obecny projekt nie przewidywał możliwości sfinansowania nowego dowodu osobistego w sensie materialnym ze środków unijnych (zamówienie i druk blankietów).

Zakładane korzyści z wprowadzenia elektronicznego dowodu osobistego będą możliwe do osiągnięcia w przypadku, gdy będzie osiągnięta pełna integracja rejestrów państwowych. Konieczne jest zapewnienie na najbliższe lata zgodności funkcjonalności warstwy elektronicznej dowodu osobistego z wymaganiami ustawowymi, co oznacza konieczność uwzględnienia nadchodzącej nowelizacji dyrektywy 1999/93/WE ws. wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych.

Uwzględniając powyższe KRMC rekomenduje:
1. Przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych do czasu:
a. przeprowadzenia testów, które będą mogły potwierdzić pełną integrację rejestrów państwowych;
b. opracowania jednolitej polityki w zakresie uwierzytelniania obywateli w systemach teleinformatycznych administracji publicznej, na podstawie której będzie możliwe precyzyjne określenie niezbędnych funkcjonalności elektronicznego dowodu osobistego, w tym także rozstrzygnięcie celowości wprowadzania kolejnej metody uwierzytelniania – podpisu osobistego;
c. nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, która będzie uwzględniała wymagania wynikające z opracowanej polityki w zakresie uwierzytelniania, a także będzie zgodna ze znowelizowaną dyrektywą 1999/93/WE ws. wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych.

2. Ze względu na wymagany krótki czas wdrożenia (3 lata) i niższy koszt rozwiązania, realizacja funkcjonalności Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna nastąpić w formie osobnej, dodatkowej karty wydawanej przez NFZ. Niezależnie od tego nowy dowód osobisty powinien zawierać przestrzeń na umieszczenie w przyszłości komponentu obsługującego funkcjonalność KUZ.

3. Przeprojektowanie dotychczasowego projektu pl.ID i poinformowanie o tym Komisji Europejskiej, że nastąpi zamiana obecnego projektu pl.ID na dwa projekty : pierwszy skupionych na realizacji celu jakim jest integracja rejestrów (elektroniczna dostępność rejestru PESEL), drugi mający na celu informatyzację rejestrów urzędów stanu cywilnego (co wymaga zmian legislacyjnych).

Projekty te będą realizowane w części z obecnie prowadzonych działań w obrębie pl.ID. Ich realizacja do końca 2014 r. pozwoli na stworzenie kompleksowych warunków dla wdrożenia nowego dowodu osobistego.”


marzec 12 2012

“Zarchiwizują” projekt PL.ID

Michał Boni powołał drugiego zastępcę dyrektora Centrum Projektów Informatycznych. Został nim Rafał Magryś, wcześniej pracownik Narodowego Archiwum Cyfrowego. Będzie nadzorował realizację zadań w zakresie projektu „pl.ID – polska ID karta”.

Rafał Magryś pełnił funkcję kierownika Oddziału Archiwistyki Zasobów Cyfrowych Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC) oraz Działu Digitalizacji Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA). Był odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie takich projektów jak: Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), który umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych, tworzenie pomocy archiwalnych oraz prowadzenie kwerend; Archiwum Internetu – pierwsza w Polsce kompleksowa archiwizacja stron WWW; portal szukajwarchiwach.pl, który prezentuje ponad 3,5 mln skanów online.

No ciekawe, czy pl.ID nie zostanie przekazany ad acta?