Zagrożone projekty w zakresie e-zdrowia?

Urząd Zamówień Publicznych dokonał kontroli postępowania w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia działającym przy resorcie zdrowia. Oto jej wyniki…

Kontrola projektu “Wykonanie zmian do Oprogramowania Informatycznego Systemu Statystyki Medycznej wraz z 4 miesięcznym Nadzorem Autorskim” wykazała następujące naruszenia ustawy:

1.Określenie w przedmiotowym postępowaniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia niewspółmiernego do przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz art. 22 ust. 2 ustawy.

2. Zaniechanie zamawiającego w wezwaniu do uzupełnienia złożonej w postępowaniu przez dostawcę o dokumenty potwierdzające, iż wykonawca spełnia warunki w zakresie niezbędnego doświadczenia, stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy.

W wyniku wniesionych zastrzeżeń od wyniku ww. kontroli oraz podtrzymania stwierdzonych naruszeń ustawy przez Prezesa UZP, Krajowa Izba Odwoławcza uchwałą z 3 września 2009 r. uznała zastrzeżenia w zakresie naruszenia w pkt. 1 za częściowo uzasadnione, a w pkt. 2 za uzasadnione.

Kolejna kontrola o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: “Wykonanie rozbudowy Informatycznego Systemu Statystyki Medycznej” wykazała następujące naruszenia ustawy:

1. Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z naruszeniem przesłanki wyboru trybu, co również stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy. Kontrola wskazał, iż niniejsze postępowanie winno było zostać unieważnione przez zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 ust. 1 pkt 7 ustawy, gdyż było obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy.

3. Dokonanie przez zamawiającego niewłaściwego opisu przedmiotu zamówienia powodującego nieuzasadniony podział zamówienia na części oraz zaniżenie jego wartości naruszające art. 29 ust. 1 ustawy w zw. z art. 32 ust. 2 ustawy.

W piśmie z dnia 10 września 2009 r. Prezes UZP poinformował zamawiającego o ostatecznym wyniku kontroli, stwierdzając, iż podtrzymuje w całości stwierdzone naruszenia.

Trzecia kontrola w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczyła zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Wytworzenie Informatycznego Systemu Statystyki Medycznej wraz z przeniesieniem praw do oprogramowania systemu i dokumentacji“. Kontrola wykazała następujące naruszenia ustawy:

1. Dokonanie oszacowanie wartości zamówienia z naruszeniem art. 32 ust. 1 i 4 ustawy, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy i art. 7 ust. 3 ustawy. Powyższe wskutek dokonania przez zamawiającego podziału zamówienia na części i tym samym zaniżenia jego wartości doprowadziło do uniknięcia stosowania przepisów ustawy, których stosowanie jest uzależnione od przekroczenia przez wartość zamówienia kwot określonych na podstawie przepisów wydanych w oparciu o art. 11 ust. 8 ustawy, co stanowi naruszenie wprost zasady wyrażonej w art. 32 ust. 2 ustawy.

2. Nierzetelne dokumentowanie postępowania przez zamawiającego naruszające dyspozycję art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 2 pkt 17 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 606).

3. Ujawnione w trakcie kontroli zaniechanie polegające na nie zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia skutkujące naruszeniem dyspozycji zawartej w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W piśmie z dnia 11 września 2009 r. Prezes UZP poinformował zamawiającego o ostatecznym wyniku kontroli, stwierdzając, iż w odniesieniu do pkt 1 informacji o wyniku kontroli w zakresie naruszenia art. 32 ust. 4, art. 7 ust. 3 oraz art. 97 ust. 1 pkt 7 ustawy podtrzymuje stwierdzone naruszenia.

Ciekawe co z pozostałymi e-projektami w zdrowiu? Jakoś o nich cicho. Ostatnio gorączkowe przygotowywania, m.in. do kolejnego podejścia do RUM, obserwowaliśmy latem 2006 r.

Ps. W kwestii zaś pozostałych projektów dotyczących e-administracji to… CPI chyba wystraszyło się pytań czytelników Bywalca, bo nie wykazuje ochoty na rozmowę z nami, ale nie poddajemy się. Sprawdziliśmy natomiast cynk o “siłowym” podejściu do wdrażania w Polsce IPv6 przez MSWiA z pominięciem UKE, polecamy dzisiejszy tekst na Computerworld.pl.


komentarze 3 dla “Zagrożone projekty w zakresie e-zdrowia?”

Skomentuj